Projekt

Dokonalá zhoda

Vyzerá to priam ako dokonalá súhra: spoločnosti a podniky neustále hľadajúce kreatívne nápady a tvorivé spôsoby ako fungovať sa spájajú so zanietenými umelcami, ktorých každodenným chlebíkom je kreativita a ako ju premeniť na konkrétne výsledky a produkty (napr. maľby, knihy, hry, atď.)! Zrod takého spojenia nebol však taký očividný, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Na začiatok je potrebné, aby vedenie a zamestnanci podniku boli otvorení prijímať rady ohľadne kreativity od umelcov, a aby boli schopní túto tvorivosť transformovať do konkrétnych opatrení, návrhov a formátov v podniku. Vyžaduje si to aj umelcov, ktorí poznajú podmienky a kultúru podnikov a vedia, čo je potrebné na zavedenie metód orientovaných na kreativitu, ktoré môžu viesť podnik a jeho zamestnancov k tomu, aby prišli na neobvyklé nápady, ktoré prispejú k napredovaniu spoločnosti a pracoviska.

Cesta ku kreativite

Projekt “Valuable Creativity” bol úspešne prijatý v rámci programu Erasmus v roku 2021 a podieľajú sa na ňom traja partneri, jeden zo Slovenska (SIEA Slovakian Innovation), Maďarska (Progress Consult) a Nórska (Prios Kompetanse). Projekt si kladie za cieľ predstaviť metódy a spôsoby, ako môžu umelci a lektori pre dospelých zavádzať metódy a procesy okolo kreativity v podnikoch, a chce predstaviť metódy a riešenia na podporu a rozvoj tvorivosti. Projekt predstavuje otvorený vzdelávací zdroj (t. j. OER) spolu s 2 otvorenými kurzami (t. j. MOOC), ktoré sa zaoberajú povahou kreativity a tým, ako sa stáva systematickým spôsobom práce a učenia v rámci každodenného rozvoja spoločnosti. Väčšina firiem sa na prácu s kreativitou často pozerá formou samostatných podujatí a iniciatív v oblasti ľudských zdrojov v súvislosti so stretnutiami manažmentu a zamestnancov. Väčšinou sa to deje mimo budovy spoločnosti a nemusí to nevyhnutne súvisieť s aktuálnymi a každodennými problémami a výzvami spoločnosti. Hodnotná kreativita sa naopak zameriava na to, ako možno kreativitu chápať ako nevyhnutnú súčasť každodenného systému vzdelávania na pracovisku a aplikovať ju čo najbližšie k výrobe, logistike a predaju.

Výstupy projektu dopĺňajú podujatia pre zainteresované strany, na ktoré sú pozývané spoločnosti, aby diskutovali o tom, ako môžu využiť formát školenia “Hodnotná Kreativita”. S firmami a umelcami sa uskutočnia rozhovory o ich skúsenostiach s prácou s kreativitou a kreatívnymi metódami ako súčasťou ich systému vzdelávania. Vzdelávacie materiály budú k dispozícii v angličtine a vo všetkých troch jazykoch prítomných partnerov, t.j. aj v slovenčine, maďarčine a nórčine.

O kreativite (OER pre všetkých)

OER poskytuje vedomostnú základňu, t. j. súhrn najdôležitejších poznatkov a všeobecných informácií týkajúcich sa kreativity a jej rozvoja na pracovisku.

Viac informácií nájdete tu

Kreativita na pracovisku (MOOC pre lektorov a umelcov)

Úvodný kurz o tom, ako pristupovať k tvorivosti na pracovisku a ako nájsť správnu metodiku na vytváranie hodnôt v podobe učenia mimo bežných postupov. Rozšírenie a rozvoj kompetencií pedagógov pomocou nástroja, ktorý poskytuje školiteľom dospelých možnosť vytvárať inovatívne vzdelávacie programy.

Viac informácií nájdete tu

KREATIVITA VO FIRMÁCH (MOOC PRE RIADITEĽOV A MANAŽÉROV)

Predstavuje prípady, ako spoločnosti úspešne využívajú kreatívne metódy na predkladanie nových riešení produktov, nových trhov a nových spôsobov organizácie práce. Zvýšenie akceptácie kreatívnych metód v podnikoch a zvýšenie efektu rozvoja kreativity u zamestnancov.

Viac informácií nájdete tu

“Multiplier” podujatia (Miestne “multiplier” podujatie pre každého)

Na jar 2022 zorganizujeme vo všetkých troch krajinách workshop, na ktorom predstavíme výsledky projektu a stretneme sa so školiteľmi, umelcami a manažérmi, ktorých táto téma zaujíma.