Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie a správu osobných údajov prostredníctvom webovej stránky: https://www.valuablecreativity.com/.

Organizácia prevádzkovateľa spracúva osobné údaje podľa tejto dohody v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov. Je možné zhromažďovať a spravovať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie, správu a monitorovanie Dohody.

Správca údajov

Názov organizácie: Progress Consult Ltd.

Adresa: H-1046 Budapest, Munkácsy Mihály ulica 21.

e-mail: progress@progress.hu

Zodpovedná osoba: Zsolt Vincze

Prevádzkovateľ údajov zabezpečí, aby sa zamestnanci oprávnení spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), a s platnými vnútroštátnymi zákonmi o ochrane údajov.

Ak vás pri využívaní služieb poskytovaných programom ValuableCreativity alebo pri používaní tejto webovej stránky požiadame o poskytnutie určitých informácií, podľa ktorých vás možno identifikovať, môžete si byť istí, že budú použité len v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa spôsobu, akým sa vaše údaje používajú, kontaktujte nás prostredníctvom: progress@progress.hu .

 

Kedy bude požadorvať inovrmácie o vás?

Vo všeobecnosti zhromažďujeme vaše informácie, ako je vysvetlené v nasledujúcom texte:

 • keď nám ich poskytnete priamo: napíšete nám e-mail na adresu progress@progress.hu alebo vyplníte kontaktný formulár na webovej stránke (meno, priezvisko, e-mailová adresa)
 • keď sa zúčastníte na našich podujatiach: webinár, workshop, seminár, konferencia (meno, priezvisko, e-mailová adresa, organizácia, pracovná pozícia, oddelenie)
 • keď používate našu webovú lokalitu, prostredníctvom súborov cookie: (IP adresa, informácie o súboroch cookie)

Zásady používania súborov cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Keď súhlasíte, súbor sa pridá a súbor cookie pomáha analyzovať webovú prevádzku alebo informuje o návšteve konkrétnej stránky. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, záľubám a neobľúbenosti tým, že zhromažďuje a pamätá si informácie o vašich preferenciách.

Súbory cookie na zaznamenávanie návštevnosti používame na identifikáciu toho, ktoré stránky sa používajú. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok a zlepšovať naše webové stránky s cieľom prispôsobiť ich potrebám zákazníkov. Tieto informácie používame len na účely štatistickej analýzy a údaje sú potom zo systému odstránené.

Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytovať vám lepšie webové stránky, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Súbor cookie nám v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne iné informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa rozhodli s nami zdieľať.

Naše súbory cookie majú rôzne funkcie. Buď sú potrebné na fungovanie našich služieb, pomáhajú nám zlepšiť náš výkon a poskytujú vám ďalšie funkcie.

Používame dva typy súborov cookie:

 • Základné – súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb, ktoré ste si vyžiadali. Patria sem napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú používať rôzne funkcie webovej lokality a ukladať vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie.
 • Výkonnostné – súbory cookie, ktoré merajú, ako často navštevujete našu webovú lokalitu a ako ju používate. Tieto informácie používame na to, aby sme získali lepší prehľad o tom, ako naši používatelia využívajú náš obsah. Zhromažďujeme napríklad informácie o tom, ktoré z našich stránok sú najčastejšie navštevované a ktorými typmi používateľov (na analýzu návštevnosti našej webovej stránky používame službu Google Analytics).

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale ak si to želáte, môžete zvyčajne upraviť nastavenie prehliadača tak, aby ste súbory cookie odmietli. To vám môže zabrániť v plnom využívaní výhod webovej lokality. V prípade, že si napriek tomu želáte zakázať, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie z našej webovej stránky, môžete to urobiť pomocou svojho prehliadača.

Zásady používania súborov cookie – tretie strany

Niektoré naše stránky zobrazujú obsah od externých poskytovateľov alebo odkazujú na externé webové stránky alebo platformy LMS. Ak chcete zobraziť tento obsah tretích strán, musíte najprv prijať ich osobitné podmienky. To zahŕňa aj ich zásady používania súborov cookie, ktoré nemáme pod kontrolou. Môžu ich autonómne upravovať služby tretích strán, ktoré ich uplatňujú. Ak však tento obsah nezobrazíte, do vášho zariadenia sa neinštalujú žiadne súbory cookie tretích strán.

V tomto prípade nenesieme zodpovednosť za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok, a na takéto stránky sa nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prosím buďte opatrní a pozrieť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú lokalitu.

 

Bežne používané služby tretích strán

 • Formulár Google pre dotazník OER a MOOC
 • Google Analytics na analýzu návštevnosti webových stránok

Ako používame vaše údaje?

Vaše osobné údaje sa spravidla nepoužívajú na iné účely, než na ktoré nám boli poskytnuté. Hlavným účelom spracúvania údajov je plnenie Zmluvy.

Vaše osobné údaje nebudeme predávať, prenajímať, zdieľať ani inak komerčne sprístupňovať tretím stranám.

Vaše osobné údaje sa zdieľajú alebo prenášajú tretím stranám len vtedy, ak ste takéto zdieľanie alebo prenos povolili alebo ak je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý ste nám ich poskytli. To znamená, že vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb alebo inými tretími stranami, ktoré nám pomáhajú pri plnení našich účelov.

Nie ste povinní zverejniť svoje osobné údaje, ale beriete na vedomie, že poskytnutie určitých služieb sa stane nemožným, ak odmietnete ich spracovanie.

 

Ako dlho budeme vaše údaje používať?

Zhromaždené údaje spravidla uchovávame a spracúvame po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely spracovania. Najneskôr do ukončenia projektu a obdobia povinnej údržby webovej stránky projektu.

Bezpečnosť a ochrana

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Prijímame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s ohľadom na riziká spojené so spracovaním a na povahu, rozsah, kontext a účely spracovania príslušných osobných údajov.

Používame primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a ich bezpečné uchovávanie. Naša webová lokalita má zabezpečený certifikát SSL, čo je celosvetová štandardná bezpečnostná technológia, ktorá umožňuje šifrovanú komunikáciu medzi webovým prehliadačom a webovým serverom.

Prenos informácií prostredníctvom internetu bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Urobíme všetko pre ochranu vašich osobných údajov, ale nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií prenášaných na našu webovú lokalitu, akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko.

Musíte vždy dodržiavať bezpečnostné pravidlá vrátane zabránenia akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vášmu prihlasovaciemu menu a heslu. Ste teda výhradne zodpovedný za používanie, ktoré sa uskutočňuje ako z vášho počítača, IP adresy a z vašich identifikačných údajov, ako aj za ich dôvernosť.

Práva týkajúce sa vašich osobných údajov

 • O všetky informácie, ktoré o vás máme, môžete požiadať písomne.
 • Máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 • Svoj súhlas so spracovaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať (ak je takéto spracovanie založené na súhlase).
 • Ak sa domnievate, že naše záznamy sú nepresné, máte právo požiadať o aktualizáciu záznamov, ktoré sa vás týkajú. Ak chcete aktualizovať svoje záznamy, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených údajov.
 • Máte právo na vymazanie (t. j. na vymazanie vašich osobných údajov z našej databázy).

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak vykonáme akékoľvek významné zmeny v spôsobe, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, uvedieme to jasne na našich webových stránkach alebo vás budeme priamo kontaktovať. Odporúčame vám pravidelne navštevovať túto časť webovej stránky, aby ste mali aktuálne informácie o zmenách v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Dátum poslednej aktualizácie zásady ochrany osobných údajov

16.02.2022